IFRS
Úvod  >  Produkty  >  IFRS
Share |
pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk


IFRS (International Financial Reporting Standards) sú Medzinárodné štandardy finančného výkazníctva (predtým sa používalo označenie IAS - International Accounting Standards). IFRS sú súborom uznávaných účtovných pravidiel, postupov a spôsobov vykazovania finančných výsledkov, ktoré zabezpečujú porovnateľnosť účtovných závierok ako hlavného výstupu účtovníctva a to v celosvetovom meradle.


Prečo IFRS?


Produkt IFRS odzrkadľuje súčasné trendy vývoja v oblasti finančného účtovníctva, jeho spracovania a prezentácie účtovnej závierky, ktoré už v súčasnosti predstavujú stále významnejší dopad na každodennú podnikovú prax aj na Slovensku. Na jednej strane sú na účtovníctvo kladené požiadavky vyplývajúce z celosvetovej globalizácie a potreby porovnateľnosti výkonnosti účtovných jednotiek , na strane druhej je tu snaha o priblíženie slovenskej legislatívy k legislatíve EÚ, ktorá sa vybrala cestou IFRS.


Kto ich musí používať a odkedy?


Podľa nariadenia EC 1606/2002 musia všetky európske spoločnosti, ktorých CP sú verejne obchodovateľné na svetových finančných trhoch, viesť účtovníctvo v súlade s medzinárodnými účtovnými štandardami a to počnúc rokom 2005. Ku koncu roka 2004 musia mať všetky tieto spoločnosti vytvorenú prvú uzávierku rešpektujúcu všetky zásady IAS. Podľa predbežných odhadov má toto nariadenie priamy vplyv približne na 7000 koncernov a nadnárodných spoločností, ktoré predkladajú konsolidovanú účtovnú závierku v súlade s IFRS.


Toto opatrenie je de facto záväzné aj pre veľkú väčšinu spoločností na Slovensku, ktoré majú matku v zahraničí, nakoľko musia pripraviť podklady v súlade s IFRS pre konsolidovanú uzávierku materskej spoločnosti.


Okrem spoločností pre ktoré je IFRS záväzné, je vedenie účtovníctva podľa medzinárodných štandardov veľkým prínosom pre spoločnosti, ktoré chcú aktívne participovať na spoločných európskych trhoch. Či už pri hľadaní ďalších kapitálových zdrojov, pri nadväzovaní rôznych foriem spolupráce alebo len na porovnanie ekonomických ukazovateľov s rovnakými subjektami na trhu.


Je informačný systém SAP pripravený na IFRS?


Áno, produkt IFRS v systéme SAP komplexne rieši paralelné vedenie národného a medzinárodného účtovníctva. Umožňuje korektné spracovanie komplexnej ekonomickej agendy v súlade s platnou slovenskou legislatívou, ako aj vedenie účtovníctva v súlade s medzinárodnými štandardami IFRS.


Produkt IFRS predstavuje celý rad riešení, ktoré zabezpečujú paralelné spracovanie ekonomickej agendy podľa legislatívnych požiadaviek SR a podľa IFRS. Konečným výstupom daného spracovania sú hlavne výkazy: súvaha, výsledovka, výkaz zmien vo vlastnom imaní, cash flow a iné.


Sumarizácia


Produkt IFRS v systéme SAP komplexne rieši paralelné vedenie národného a medzinárodného účtovníctva v súlade s platnou legislatívou. Konečným výstupom spracovania sú hlavne výkazy: súvaha, výsledovka, výkaz zmien vo vlastnom imaní, cash flow a iné.